Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en doktorand i arkeologi, med miljöarkeologisk inriktning, riktad mot digital humaniora och/eller Globala Utmaningar. 


Institutionen vill utveckla forskningsfrågor med nordligt fokus, inklusive cirkumpolär arkeologi, med koppling till miljöförändringar och människors interaktion med naturen. Vi ser gärna en ansökan med inriktning mot digital humaniora (DH), med fokus på användning eller analys av digital teknologi i forskningen. Den sökande kommer därför att ingå i en tvärvetenskaplig miljö med anknytning till DH. Samtidigt kommer forskarstudenten att ingå i miljöarkeologins forskargrupp vid Miljöarkeolgiska laboratoriet (MAL). Vi ser även gärna ansökningar med betoning på relationen människa-miljö och miljöförändring under hela eller delar av Holocen, där perspektiv på både kultur och natur beaktas, särskilt i relation till Globala Utmaningar. Inriktningar på ansökan kan exempelvis vara riktade mot arkeoentomologi/paleoentomologi, palynologi, geoarkeologi (sediment och jord), NIR-spektroskopi/Imaging eller rumsliga analyser av landskap eller bosättningsmiljöer.

Vid Idé- och samhällsstudier utgör MAL en väl etablerad enhet, med goda laborativa resurser som arbetar med miljöarkeologisk forskning samt har nationella och internationella åtaganden inom uppdragsarkeologi. Inom arkeologiämnena finns för närvarande 5 aktiva forskare/lärare. Inom miljöarkeologi bedrivs forskning och utveckling inom bl. a forskningsinfrastruktur och nya metoder för att analysera forntida miljöer och mänskliga aktiviteter. En del av arbetet är knutet till den nationella forskningsinfrastrukturen SEAD och insektsdatabasen BugsCEP. Under de närmaste åren byggs en forskargrupp kring dessa infrastrukturer för att utöka forskningsutnyttjandet där Riksbankens Jubileumsfond beviljat projektmedel. Sökanden som riktar sig mot geoarkeologi och/eller NIR-spektroskopi kommer knytas till det pågående MOBIMA-projektet.

Kvalifikationer och anvisningar för ansökan
Sökande bör ha uttalat intresse för arkeologi samt kunskap och erfarenhet av att använda datorbaserade eller statistiska analysverktyg, helst i koppling till analys eller rekonstruktion av forntida eller samtida miljöer. Relevant erfarenhet inom arkeologi, biologi, ekologi, kvartärgeologi, naturgeografi, paleoekologi eller liknande ämnen välkomnas. Ska sökanden bedriva eget fältarbete rekommenderas dokumenterad erfarenhet av fältarbete. Förmåga att utföra laboratorieanalyser, samt intresse för statistisk evaluering välkomnas.

För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå.  För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i arkeologi krävs att den sökande har genomgått minst 30 hp på avancerad nivå i arkeologi med ett självständigt arbete om minst 15 hp. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning. 

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsskissens kvalitet och relevans för examensämnet. Viss hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssytemet MyNetwork.

Anställningsvillkor 
Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i en forskarskola som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 29 augusti 2016. Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den allmänna studieplanen.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.


Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2016-08-29
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-69-16
Kontakt
  • Philip Buckland, universitetslektor, 090-7865292, philip.buckland@umu.se
  • Johan Linderholm, universitetslektor, 090-7867939, johan.linderholm@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2016-02-12
Sista ansökningsdag 2016-03-08

Takaisin avoimiin työpaikkoihin