Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Postdoktor (2 år) i matematik­­didaktik

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD, nmd.umu.se) söker en postdoktor som ska arbeta med forskning inom i matematik­­didaktik, särskilt med inriktning mot matematikundervisning och problemlösning. Anställningen är på heltid med tillträdesdatum 15 mars 2020, eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning och Arbetsuppgifter 

Forskning i matematikdidaktik vid Umeå universitet (www.umu.se) bedrivs tvärvetenskapligt inom Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM, www.ufm.umu.se), som är en av Nordens största matematikdidaktiska forskningsmiljöer. Den nu utlysta anställningen knyts till forsknings­projektet ”Designprinciper för matematikundervisning,” som delfinansieras av Vetenskapsrådet, och till forsknings- och utvecklingsprojektet ”Undervisning som stödjer elevers kreativa problemlösning i matematik,” som delfinansieras av Skolforskningsinstitutet. Projekten ingår som delar i forskningsprogrammet Learning by Imitative and Creative Reasoning (LICR) som inkluderar ett femtontal forskare.

Det är välkänt från matematikdidaktisk forskning att nyckeln till att bredda och fördjupa elevers matematiska kompetens är att de engagerar sig i konstruktion av uppgiftslösningar (dvs. icke-rutinmässig problemlösning). Det är även känt att den vanligast förekommande undervisningen istället bygger på elevers imitation av givna lösningsmetoder, vilket leder till snabbt men begränsat och ytligt lärande. Vi vet dock lite om varför och under vilka förutsättningar konstruktionsbaserad uppgifts- och undervisningsdesign kan främja lärande, och det finns en brist på mer specifikt vetenskapligt stöd för att utforma sådan undervisning. Målet med projekten är att klargöra hur konstruktions- respektive imitationsdesign av undervisning påverkar elevers lärande, samt att tillsammans med medverkande lärare utveckla och studera specifika förslag till strategier för lärares interaktion med elever som behöver hjälp med att lösa problem via sina egna resonemang. Postdoktorsanställningen ska komplettera LICR-programmets pågående forskning om uppgiftsdesign med ny forskning om undervisningsdesign genom att tillsammans med forskagruppen utveckla och testa såväl designprinciper, dvs. teoretiska insikter som kan vägleda praktisk design av undervisning, som konkreta strategier för undervisning. Forskningen förväntas tillföra kunskaper om hur sådana strategier kan formuleras och konkretiseras, under vilka förutsättningar de är funktionella samt vilka effekter de får för lärares klassrumspraktik och elevers lärande.

Huvudsaklig arbetsuppgift är att bedriva forskning inom matematikdidaktik, till större delen inom forsknings­projekt enligt ovan. Postdoktorn kommer att delta i forskningens alla olika faser: planering, försöksdesign, datainsamling, analys och vetenskapligt skrivande, samt även planera och genomföra den samverkan med lärare och skolor som ingår i projektet. Projektet baseras i första hand på interventionsförsök i klassrum, och detta studeras med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Postdoktorn förväntas att inom anställningen samverka med forskarna inom projektet och programmet, och även att delta aktivt i institutionens och UFM:s forskningsmiljöer.

Inom anställningen ges också möjlighet att under en del av tiden genomföra egna forskningsaktiviteter, till exempel driva egna forskningsstudier, initiera nya samarbeten, söka forskningsmedel eller färdigställa manuskript. Dessutom kan undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå ingå, upp till 20 % av heltid.

Kvalifikationer

Vi söker dig med en doktorsexamen i matematikdidaktik, pedagogiskt arbete med inriktning mot matematik eller närliggande ämnesområde. Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Eftersom forskningsprojektet innebär datainsamling i svenska skolor finns ett krav på goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.

Vetenskaplig skicklighet utgör den primära bedömningsgrunden och bedöms i första hand genom kvalitet och omfattning av vetenskaplig produktion. Allmänna bedömningsgrunder i övrigt är god samarbetsförmåga samt den kompetens och lämplighet utöver detta som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Det är meriterande med erfarenhet av forskning med inriktning mot matematikundervisning och problemlösning.

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Ett personligt brev med beskrivning av varför du är intresserad av denna anställning och hur du kan bidra till forskningsinriktningen Learning by Imitative and Creative Reasoning (max två sidor)
 • CV/meritförteckning
 • Publikationslista
 • Kopia av doktorsexamensbevis och andra relevanta intyg eller dylikt
 • Kopia av doktorsavhandlingen
 • Kopior av (max 3) egna vetenskapliga arbeten särskilt relevanta för forskningsinriktningen
 • Namn och kontaktinformation till två referenspersoner
 • Övriga handlingar du vill åberopa

Ansökan ska vara skriven på svenska. Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi. Sista ansökningsdag är dag månad 20200302.

Kontakt

Eventuella ytterligare frågor om projektet eller ansökan bör riktas till prefekt Helena Näs (helena.nas@umu.se) eller till professor Johan Lithner (johan.lithner@umu.se).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-124-20
Kontakt
 • Johan Lithner, 090-786 69 08
 • Helena Näs, 090-786 95 58
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2020-01-27
Sista ansökningsdag 2020-03-02

Takaisin avoimiin työpaikkoihin