Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en universitetslektor i filosofi. Anställningen är tillsvidare (100%).

Institutionen för idé- och samhällsstudier, vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Inom filosofi ges utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Utöver fristående kurser i filosofi ansvarar institutionen för kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys och för delar av lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna. Ytterligare information om institutionen och filosofiämnet finns på www.idesam.umu.se.

Beskrivning av arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning som äger rum såväl på campus som på internetbaserade kurser. Under de två första åren ingår i anställningen 60% undervisning/administration och 40% kompetensutveckling. Efter de två inledande åren ingår i anställningen 80% undervisning/administration och 20% kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används i normalfallet till forskning och arbete med ansökningar om externa forskningsmedel och universitetslektorer förväntas bidra till utvecklingen av ämnet genom att aktivt söka extern finansiering för forskning. Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.   

Behörighet
Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i filosofi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Förmåga att undervisa på svenska (eller annat skandinaviskt språk) är ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet
Bedömningsgrunder för urvalet är: Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnet filosofi, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga samt samverkan med omgivande samhälle.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

·        bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
·        originalitet i forskningen
·        produktivitet
·        bidrag till det internationella vetenskapssamhället
·        uppdrag inom vetenskapssamhället
·        förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
·        samverkan med omgivande samhälle 

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

·        förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
·        förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
·        erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
·        medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
·        ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen 

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan. 

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder. 

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom filosofins kärnområden: i synnerhet filosofins historia, kunskapsteori, logik, metafysik, medvetandefilosofi, språkfilosofi och etik inklusive metaetik. 

En stor del av undervisningsinnehållet har inriktning mot följande  områden: filosofins historia, kunskapsteori, metafysik, medvetandefilosofi och språkfilosofi. Särskilt meriterande är undervisningsskicklighet inom ett brett spektrum av dessa områden. 

Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Det är därför viktigt att den sökande har god samarbetsförmåga.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran.

Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form. Det är inte nödvändigt att lämna in någon projektplan för denna anställning.

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi senast 2020-01-07.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare på 100% med tillträde 2020-07-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsorten för anställningen är Umeå.  För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön.
Umeå universitet tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön. I ämnet filosofi finns för närvarande fler manliga lärare än kvinnliga och vi ser därför gärna kvinnliga sökande.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämneskoordinator Lars Samuelsson (090-7866241, lars.samuelsson@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se ).

Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1702-19
Kontakt
  • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se
  • Lars Samuelsson, ämneskoordinator , 090-786 62 41, lars.samuelsson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-11-21
Sista ansökningsdag 2020-01-07

Takaisin avoimiin työpaikkoihin