Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap vid Umeå universitet utbildar studenter på både grund- och avancerad nivå för flera olika professioner med kost- och måltidsvetenskap som bas. Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot tvärvetenskapliga aspekter av nutrition, mat och måltider. Institutionen har cirka 50 medarbetare varav för närvarande nio doktorander. 

Doktorandtjänsten utlyses i samarbete med forskarskolan InSyNC, som finansieras av Vetenskapsrådet och är den första forskarskolan i Sverige med fokus på nutrition och dietetik. Forskarskolan genomsyras av det övergripande temat ”Att integrera hållbarhet i nutritionsvården”, med forskningsprojekt och aktiviteter inom tre underteman: Nutrition och ätande genom livet, Nutrition i hälsofrämjande arbete samt Tillgång till högkvalitativ nutritionsvård via digitalisering och innovation. Här finns mer information om forskarskolan InSyNC. Inom ramen för forskarskolan utlyses en tjänst inom följande område:

Näringsmässiga och sociala aspekter av matfattigdom bland barnfamiljer i Sverige

Projektet utgår från kunskapen om att socioekonomiskt utsatta grupper i högre utsträckning har ohälsosamma matvanor, och därmed även i högre utsträckning drabbas av välfärdssjukdomar. I projektet kommer doktoranden att fokusera på barnfamiljer som lever i matfattigdom (food insecurity) och vilka möjligheter de har att äta en hälsosam kost och uppnå energi- och näringsmässiga behov. Doktoranden kommer även att, utifrån sociala perspektiv, studera hur barnfamiljer som lever i matfattigdom uppfattar och hanterar mat och måltider i vardagen. Intentionen är att bidra med kunskap om hur dietisten kan beakta matfattigdom i kostbehandlingen för att bidra till en mer personcentrerad och jämlik vård. Doktoranden kommer att ges möjlighet att själv påverka inriktningen för avhandlingsarbetet.

För mer information om projektet kontakta: maria.waling@umu.se 

Behörighet och övriga bedömningsgrunder

Behörig att söka är den som har grundläggande behörighet d.v.s. som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kost- och måltidsvetenskap krävs att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 90 hp i ämnet kost- och måltidsvetenskap, kostvetenskap, dietetik, hem- och konsumentkunskap eller måltids- och restaurangvetenskap. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Ansökan välkomnas från dig som är behörig med intresse för de olika forskningsinriktningar som ryms inom forskarskolan InSyNC. Dietistlegitimation samt dokumenterad erfarenhet av forskning med kvalitativa och/eller kvantitativa metoder är meriterande. Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, så väl i tal som i skrift.

Bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs urval med hänsyn till följande bedömningsgrunder:

 • Förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
 • Tidigare studieresultat
 • Kvaliteten på inskickad forskningsplan, i relation till vald inriktning på den utlysta doktorandanställningen

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:

 • Analytisk förmåga
 • Kommunikativ förmåga skriftligt och muntligt
 • Kritisk förmåga
 • Självständighet
 • Prestationer inom givna tidsramar

Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande (HF 7 kap. 41 §). 

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. För mer information, se här

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan InSyNC och dess aktiviteter, studier samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid institutionen. Studierna påbörjas 1 september 2023. Arbetsplats är Umeå universitet vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Löneplacering sker enligt lokalt avtal om lönesättning för doktorander. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. Översiktligt upplägg av den ämnesspecifika utbildningen, se allmän studieplan.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning som doktorand inte överklagas. 

Ansökan

Till fullständig ansökan ska bifogas:

 • En skiss som beskriver det tänkta avhandlingsprojektet (max två sidor exkl. referenser). Planen ska relatera till en av de tre möjliga inriktningarna för doktorandanställningen, se ovan. Om du söker fler än en inriktning inom InSyNC, bifogas skiss endast för det avhandlingsprojekt som du finner mest intressant.
 • Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker doktorandanställningen (max två sidor)
 • CV/meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg från dessa.
 • Kopia av examensbevis
 • Uppsatser/övriga publikationer
 • Eventuella övriga meriter med relevans för doktorandanställningen
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att beaktas. 

Intervjuer, referenstagning och eventuellt arbetsprov kommer att tillämpas. 

Din ansökan

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi senast 23-04-20.  

Övrig information

Närmare upplysningar om forskarutbildning och forskarskolan InSyNC lämnas av Elisabeth Stoltz Sjöström 090-786 50 07, elisabeth.stoltz.sjostrom@umu.se 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2023 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-460-23
Kontakt
 • Maria Waling, 090-7866483
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-03-14
Sista ansökningsdag 2023-04-20

Tillbaka till lediga jobb