Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom de estetiska ämnena bild, musik och slöjd.
På institutionen för estetiska ämnen samsas runt 40 trevliga medarbetare som förenas i sitt engagemang för de estetiska ämnena. Det gör arbetsplatsen till en kreativ miljö där människor med olika skapande intressen möts: trä och textil, modedesign, bild och form, foto, grafisk design, ljud, musik och musikproduktion. Här förstår vi att värdesätta varje individs kompetens som viktig för vår verksamhet. För mer information besök gärna institutionens hemsida, https://www.umu.se/institutionen-for-estetiska-amnen/.

Institutionen för estetiska ämnen söker nu en biträdande universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot estetiska ämnen.

Beskrivning av arbetsuppgifter
Anställningen som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och innebär både forskning för vetenskaplig meritering och undervisning för pedagogisk meritering i syfte att kunna bli prövad för befattningen universitetslektor.
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år och utgörs av 60% vetenskaplig meritering inom pedagogiskt arbete med inriktning mot estetiska ämnen och 40% pedagogisk meritering inom estetiska ämnen i lärarutbildningen.

Personen som anställs som biträdande universitetslektor förväntas uppnå målen i den egna forskningsplanen, publicera sig i flera vetenskapliga tidskrifter och skriva forskningsansökningar riktade till externa forskningsfinansiärer. I anställningen ingår även samarbete och kunskapsutbyte med andra forskare inom det egna ämnesområdet och med forskare inom andra ämnesområden. Detta avser till exempel deltagande i seminarier, konferenser och workshops. Personen förväntas genom sin forskning aktivt bidra till utvecklingen av någon av de forskningsinriktningar som finns vid institutionen: hållbar utveckling, digitalisering och akademisering av estetiska ämnen.

Personen som anställs som biträdande universitetslektor förväntas meritera sig pedagogiskt genom att undervisa på grund- och avancerad nivå i något av de estetiska ämnena bild, musik och slöjd i lärarutbildningen, vid humanistisk fakultet och i förekommande fall i lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna, samt genom att planera, administrera och utveckla undervisning inom detta område.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogiskt arbete inom något av de estetiska ämnena bild, musik och slöjd eller annat relevant forskningsområde inom det utbildningsvetenskapliga fältet (exempelvis ämnesdidaktik inom estetiska ämnen) eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen.

Goda språkkunskaper i svenska och engelska och förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet
Som bedömningsgrunder räknas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom pedagogiskt arbete med inriktning mot något av de estetiska ämnena bild, musik och slöjd eller annat relevant forsknings- och utbildningsområde, erfarenhet av administrativ verksamhet, erfarenhet av utvecklingsarbete och samarbetsförmåga inom utbildning och forskning. Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna. 

Den vetenskapliga skickligheten vid anställning av biträdande universitetslektor ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion.

Kriterier vid bedömningen är:

·        bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning
·        originalitet i forskningen
·        produktivitet
·        bidrag till det internationella vetenskapssamhället
·        uppdrag inom vetenskapssamhället
·        samverkan med omgivande samhälle

Den vetenskapliga skickligheten ska även bedömas utifrån den forskningsplan som den sökande bilägger sin ansökan. Kriterier vid bedömningen är:

·        den föreslagna forskningens kvalitet och genomförbarhet
·        det valda forskningsområdets relevans för den utlysta anställningen
·        graden av nytänkande

Pedagogisk skicklighet ska avse estetiska ämnen i högre utbildning. Den pedagogiska skickligheten vid anställning av biträdande universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömningen är:

·        förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
·        förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
·        erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
·        medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
·        ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Den pedagogiska kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Lika stor vikt ska ägnas prövningen av den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet tillmätas störst vikt.

Särskild vikt ska fästas vid graden av vetenskaplig skicklighet i pedagogiskt arbete inom något av de estetiska ämnena bild, musik och slöjd eller annat relevant forskningsområde.

Särskild vikt ska fästas även vid den bilagda forskningsplanen.

Stor vikt ska fästas vid pedagogisk skicklighet inom estetiska ämnen i högre utbildning.

Erfarenhet av administrativ verksamhet, erfarenhet av utvecklingsarbete och samarbetsförmåga inom utbildning och forskning ska tillmätas vikt i bedömningen. Vikt ska även tillmätas god samarbetsförmåga samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf .

Prövning för befordran till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om hen har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms uppfylla kraven för en sådan anställning, enligt de bedömningsgrunder som ska tillämpas vid befordran till universitetslektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Om en biträdande universitetslektor efter prövning inte befordras avslutas den tidsbegränsade anställningen.

Behörighetsgrunder
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogiskt arbete inom något av de estetiska ämnena bild, musik och slöjd eller annat relevant forskningsområde (exempelvis ämnesdidaktik inom estetiska ämnen) eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder för befordran till universitetslektor
Som bedömningsgrund vid anställning som universitetslektor ska gälla graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom pedagogiskt arbete i något av de estetiska ämnena bild, musik och slöjd eller annat relevant forskningsområde (exempelvis ämnesdidaktik inom estetiska ämnen) samt administrativ skicklighet. Dokumenterade prestationer inom forskning som kan anses motsvara 60% forskningstid under fyra år ska utgöra krav för befordran till universitetslektor.

Den vetenskapliga skickligheten vid anställning av universitetslektor ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Vid en sammanvägd bedömning av den sökandes kompetens ska den sakkunnige utgå från följande kriterier:

·        Bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom egen forskning som tillkommit under anställningen som biträdande lektor. I redogörelsen ska de egna bidragen till kunskapsutveckling betonas genom exempel från de åberopade arbetena. Vid medförfattarskap ska den egna rollen tydliggöras
·        Originalitet i forskningen
·        Produktivitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att genomföra och rapportera forskning genom publiceringar under anställningen som biträdande lektor
·        Bidrag till det internationella vetenskapssamhället ska visas genom deltagande vid vetenskapliga konferenser och publiceringar i internationella tidskrifter eller internationella förlag under anställningen som biträdande lektor
·        Uppdrag inom vetenskapssamhället. Uppdrag inom vetenskapssamhället, som utförts under anställningen som biträdande lektor, kan exempelvis utgöras av redaktörskap och refereeuppdrag för nationella och internationella tidskrifter, sakkunniguppdrag eller handledning av doktorander
·        Förmåga att skriva konkurrenskraftiga forskningsansökningar för erhållande av externa medel i samarbete med andra
·        Samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Vid en sammanvägd bedömning av den sökandes kompetens ska den sakkunnige utgå från följande kriterier:

·        Förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer, inklusive forskarutbildning. För anställning som universitetslektor krävs hög grad av pedagogisk skicklighet visad genom dokumenterad erfarenhet av utbildning på grund- och avancerad nivå. Den sökande ska visa på förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Det kan göras genom exempelvis angivande av omfattning av undervisning, nivåer, moment- och kursansvar samt kursutvärderingar
·        Förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
· Erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
·        Medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel. Den sökande ska beskriva sin förmåga att kontinuerligt utveckla sin undervisningspraktik och sitt samarbete med andra lärare. Detta kan göras genom en redogörelse för erfarenheter av kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete, framtagande av undervisningsmaterial, egen forskning om utbildning, erfarenheter av pedagogiskt ledarskap
·        Ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Skicklighet att administrera är ytterligare en bedömningsgrund av vikt att beakta.

Efter befordran till universitetslektor utgörs anställningen – om man inte har särskilda uppdrag eller finansiering för extra forskningstid – av 80% undervisning/administration och 20% kompetensutvecklingstid (som i normalfallet ägnas åt forskning).

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran, https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi senast 2021-05-03.

Övrigt
Arbetsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön.
Tillträde enligt överenskommelse.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Stina Wikberg (stina.wikberg@umu.se, 090-786 58 66) eller biträdande prefekt Anna Widén (anna.widen@umu.se, 090-786 60 33).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-134-21
Kontakt
  • Stina Wikberg, prefekt, 090-786 58 66, stina.wikberg@umu.se
  • Anna Widén, biträdande prefekt, 090-786 60 33, anna.widen@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-03-22
Sista ansökningsdag 2021-05-03

Return to job vacancies