Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet utvecklar nya vägar för humaniora och skapar relevanta forskningsområden för framtiden. 

Institutionen för kultur- och medievetenskaper söker en doktorand i litteraturvetenskap.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ungefär 70 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/kultmed

Litteraturvetenskap vid Umeå universitet har en bred inriktning mot svensk, nordisk och internationell litteraturhistoria och teori, feministisk och genusteoretisk litteraturforskning, litteraturdidaktik, ekokritik, romanhistoria och romanteori, norrländsk litteratur och kreativt skrivande.

För närvarande är nio forskare och lärare, varav två docenter och två professorer, samt sex doktorander verksamma inom ämnet. Grundutbildningen består framför allt av det treåriga kandidatprogrammet Litteraturvetenskap och kreativt skrivande. Vi har även fristående kurser i litteraturvetenskap, ett masterprogram i litteraturvetenskap och kurser i kreativt skrivande upp till och med C-nivå. Vi undervisar även i de litteraturvetenskapliga kurserna inom lärarutbildningen.

Forskarutbildningen i ämnet har två huvudsakliga inriktningar: litteraturvetenskap och litteraturvetenskap med inriktning mot didaktik.

Att vara doktorand vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper 
Som doktorand formulerar du din forskningsplan och driver självständigt ditt avhandlingsprojekt framåt i samråd med dina handledare. Du har fortlöpande handledning och avstämning med såväl handledare som studierektor för forskarutbildningen. Du kommer att vara en del av institutionens forskningsmiljö där du förväntas vara engagerad och bidra genom deltagande i t.ex. seminarier, forskarnätverk, vetenskapliga sammankomster samt konferenser. Du förväntas även delta vid andra möten och sammankomster på institutionen såsom ämnesmöten, arbetsplatsträffar och personaldagar. 

Grundläggande behörighet
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  

Särskild behörighet
För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i litteraturvetenskap krävs att den sökande med godkänt resultat har fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng i litteraturvetenskap på avancerad nivå eller har förvärvat motsvarande kunskaper i någon annan ordning inom eller utom landet.

Se allmän studieplan i huvudområdet

Bedömningsgrunder
Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsplanens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.

Examen ska vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång.

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets doktorandavtal.

Övrig information 
Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i en forskarskola, vanligen Humanistiska fakultetens forskarskola, som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper. Studierna påbörjas 2 september 2024. Arbetsplats är Umeå universitet. Doktorander förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. Hög närvaro i miljön är ett krav.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas. 

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

 • Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild behörighet.
 • Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner.
 • För huvudområdet relevant kandidat-, magister- eller masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering.
 • Personligt brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorand­utbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras.
 • Forskningsplan som inte bör överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg och som ska innehålla beskrivning av projektets: 
  - syfte och problemområde
  - tidigare forskning
  - genomförande, dvs. metod, material och teori
  - relevans
  - tidsplan
   

Ansökan ska göras senast den 10 mars 2024 via e-rekryteringssystemet Varbi. 

Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-02
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1696-23
Kontakt
 • Peter Henning, prefekt, 090-7867811,peter.henning@umu.se
 • Annelie Bränström-Öhman, ämnesförträdare, 090-7865646,annelie.branstrom-ohman@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-01-22
Sista ansökningsdag 2024-03-10

Tillbaka till lediga jobb