Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för språkstudier är ett centrum för forskning över traditionella ämnesgränser inom lingvistik, nordiska språk, moderna språk och litteraturer (engelska, finska, franska, ryska, spanska, tyska), samiska språk och samiska studier, språkdidaktik, och pedagogiskt arbete med inriktning mot språk och lärande.

Forskarutbildningsämnet Språkdidaktik är inriktat mot didaktiska frågor kring förutsättningar för lärande och undervisning i språk och språkliga kompetenser. Du hittar mer information om forskarutbildningen och våra handledares forskningsinriktningar här

Denna doktorandanställning utlyses i samarbete med Lärarhögskolan och ingår i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.

Doktorandanställningens inriktning

Avhandlingsprojekt som kan komma i fråga för den aktuella doktorandanställningen väljs fritt av respektive sökande förutsatt att det faller inom den utannonserade inriktningen, och att miljön kan erbjuda relevant handledning. För den aktuella anställningen prioriterar vi språkdidaktiska avhandlingsprojekt med koppling till ett eller flera av områdena flerspråkighet, modersmålsundervisning, textanvändning och digitala verktyg, samt specialpedagogik. 

Kvalifikationer 

För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i språkdidaktik krävs att den sökande har motsvarande 120 högskolepoäng i ett ämne av central betydelse för forskningsområdet, vari ett examensarbete/motsvarande omfattande minst 15 hp ska ingå.

Bedömningsgrunder

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsskissens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.

Examen ska vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 31 augusti 2020. Arbetsplats är Umeå universitet. Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst . Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. 

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen för språkstudier där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den allmänna studieplanen.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Övrig information

Mer information om Institutionen för språkstudier lämnas av studierektor för forskarutbildningen Maria Lindgren Leavenworth, 090-786 52 41, maria.lindgren@umu.se

Närmare upplysningar om forskarutbildningen i språkdidaktik lämnas av professor Eva Lindgren, 090 786 95 84, eva.lindgren@umu.se

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb.

Ansökan ska innehålla:

  • utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild behörighet,
  • meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner,
  • för huvudområdet relevant kandidat-, magister- och masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering,
  • forskningsplan på engelska, svenska eller annat skandinaviskt språk – denna får inte överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg – som innehåller: beskrivning av syfte och problemområde, tidigare forskning, genomförande, dvs. metod, material och teori, relevans, tidsplan samt
  • ett brev på engelska, svenska eller annat skandinaviskt språk där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras.

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Välkommen med din ansökan senast 2020-03-27!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-31
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-234-20
Kontakt
  • Maria Lindgren Leavenworth, docent, 090 786 52 41, epost maria.lindgren@umu.se
  • Eva Lindgren, professor, 090-786 95 84, epost eva.lindgren@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2020-02-26
Sista ansökningsdag 2020-03-27

Tillbaka till lediga jobb