Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper söker en doktorand i litteraturvetenskap.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och bedriver en bred utbildnings- och forskningsverksamhet inom ämnesområden som etnologi, journalistik, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap samt museologi. Institutionen har omkring 60 anställda och kombinationen av ämnesområden gör den till en kreativ miljö för vetenskapliga möten och samverkan mellan kultur, konst, medier och litteratur. För mer information, se https://www.umu.se/institutionen-for-kultur-och-medievetenskaper/

Litteraturvetenskap vid Umeå universitet har en bred inriktning mot svensk, nordisk och internationell litteraturhistoria och teori, feministisk och genusteoretisk litteraturforskning, litteraturdidaktik, populärlitteratur, norrländsk litteratur, romanhistoria och romanteori, digital humaniora och kreativt skrivande. För närvarande är sex forskare och lärare samt fem doktorander verksamma inom ämnet, varav tre docenter och en professor. Grundutbildningen består framför allt av det treåriga kandidatprogrammet Litteraturvetenskap och kreativt skrivande. Vi har även fristående kurser i litteraturvetenskap från grundnivå till master-nivå och kurser i kreativt skrivande upp till och med C-nivån. Vi undervisar även i de litteraturvetenskapliga kurserna i lärarutbildningen.

Vi har ett gott och långvarigt samarbete med Lärarhögskolan och med Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier och HUMlab inom fältet digital humaniora.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  

Särskild behörighet
För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i litteraturvetenskap krävs att den sökande med godkänt resultat har fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng i litteraturvetenskap på avancerad nivå eller ha förvärvat motsvarande kunskaper i någon annan ordning inom eller utom landet.

Se allmän studieplan i huvudområdet https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/humanistik-fakultet/allmanna-studieplaner/svenska/210925_allman-studieplan-litteraturvetenskap-2018.pdf

Bedömningsgrunder
Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsskissens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.

Examen ska vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång.

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets doktorandavtal. Se https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/lon-och-ersattning/doktorandavtal-an-2.2.7-602-19.pdf

Övrig information
Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i en forskarskola, se https://www.umu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/humanistiska-fakultetens-forskarskola/mer-om-humanistiska-fakultetens-forskarskola/ som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 31 augusti 2020. Arbetsplats är Umeå universitet. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:
• Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild behörighet
• Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner
• För huvudområdet relevant kandidat-, magister- och masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering
• Forskningsplan – denna får inte överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg – som innehåller: beskrivning av syfte och problemområde, tidigare forskning, genomförande, dvs. metod, material och teori, relevans, tidsplan
• Ett brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras.

Ansökan ska göras senast 28 februari 2020 via e-rekryteringssystemet. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-31
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1724-19
Kontakt
  • Professor, Annelie Bränström-Öhman, 090-786 56 46, annelie.branstrom-ohman@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-02-07
Sista ansökningsdag 2020-02-28

Tilbage til Ledige stillinger