Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I anställningen ingår omfattande undervisningsansvar, för såväl teoretiska som laborativa kursmoment, samt kursansvar vid biomedicinsk analytikerprogrammet, främst inom ämnesområdet hematologi och immunologi, men undervisning inom andra program och kurser och/eller inom närliggande ämnesområden kan även komma att ingå. Dessutom ingår att delta i utveckling av såväl kurser som programmet, samt självständig forskning inom ämnesområdet, även med möjlighet att forskning kan bedrivas vid annan institution efter överenskommelse med fakultets- och institutionsledning. Med denna anställning följer även ett uppdrag som ansvarig för internationalisering av programmet. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och för Medicinska fakulteten kan komma att ingå, liksom ledning av personal och verksamhet.

För den sökande som är legitimerad biomedicinsk analytiker, kan anställningen som universitetslektor efter överenskommelse – och förutsatt sjukvårdshuvudmannens godkännande – förenas med anställning som biomedicinsk analytiker vid Region Västerbotten, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.


Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För att vara behörig för förenad anställning som biomedicinsk analytiker, krävs legitimation för detta yrke, men det är inget krav för anställningen som universitetslektor då den förenade befattningen är fakultativ.


Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs pedagogisk skicklighet. Därutöver beaktas vetenskaplig skicklighet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

 
Viktning av bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3) vetenskaplig skicklighet (2). I andra hand beaktas internationell erfarenhet, administrativ skicklighet och skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället, att informera om forsknings- och utvecklingsarbete (1).

 
Beskrivning av bedömningsgrunderna
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i ämnesområdet hematologi och immunologi, såväl teoretisk som laborativ undervisning. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination. Därutöver tillmäts betydelse av internationell erfarenhet, tex undervisning vid utländskt universitet, utländsk postdoktorvistelse eller egen internationell utbildning, liksom förmåga att forsknings-anknyta undervisningen.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i ämnesområdet hematologi och immunologi. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution än den/det institution/lärosäte där sökande disputerat, internationell erfarenhet, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter samt erfarenhet av granskning av projektansökningar för nationella eller internationella anslagsgivare.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

Ansökan
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här

https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Sista ansökningsdag 2019-03-25

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-241-19
Kontakt
  • Prefekt Anders Sjöstedt, 090-785 11 20
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-02-25
Sista ansökningsdag 2019-03-25

Tilbage til Ledige stillinger