Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet utvecklar nya vägar för humaniora och skapar relevanta forskningsområden för framtiden.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en doktorand i arkeologi med inriktning mot arktiska och subarktiska våtmarker. 

Institutionen för idé- och samhällsstudier (www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier) bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi.

Inom utbildning på forskarnivå i arkeologi finns två inriktningar, (a) arkeologi och (b) arkeologi med speciell inriktning mot miljöarkeologi. Ansökningar välkomnas som berör arkeologiämnet i något av dessa teman, så länge det finns en tydlig påvisbar koppling till arktiska och/eller subarktiska våtmarker och någon aspekt av hållbar utveckling. Ansökningar som inkluderar ett eller flera av följande ämnen uppmuntras särskilt: 

 • Paleoentomologi, arkeobotanik, palynologi eller andra arkeologiska vetenskapsmetoder (inklusive metodutveckling)
 • Långsiktig klimatförändring (tidigare, nuvarande, framtida) och hot mot kulturarv och landskap (t.ex. bevarande av organiska rester i våtmarker, palaeomiljörekonstruktioner)
 • Hållbar utveckling, hållbarhet och/eller interaktioner mellan människa och landskap över långa tidsperioder

Projekt som använder laboratorieresurser (till exempel MAL) eller digitala resurser (till exempel databaser, GIS) som finns tillgängliga vid Umeå universitet uppmuntras, liksom internationellt eller lokalt samarbete och tvärvetenskapligt samarbete.

I Umeå finns en väl etablerad arkeologiforskargrupp som fortsätter utveckla och bredda forskning kring människans förflutna och även om det föreligger en stark betoning på relationen människa-landskap, så finns ett stort intresse i att utveckla forskningsområden kopplade till bland andra kulturmiljövård och hållbarhet, men även i sådan riktning som breddar ämnets intressesfär i vid mening.

Institutionen är värd för Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) www.umu.se/forskning/infrastruktur/mal - en etablerad infrastruktur för forskning med utmärkta laboratoriefaciliteter. MAL bedriver nationella och internationella projekt inom miljöarkeologisk forskning och uppdragsforskning och leder modulen Arkeologisk vetenskap inom den svenska nationella infrastrukturen för digital arkeologi (www.swedigarch.se). Ämnet är också involverat i forskning och utveckling kopplad till Swedish Biodiversity Data Infrastructure (biodiversitydata.se) och har ett nära samarbete med Humlab, vid Umeå universitet (www.umu.se/en/humlab).

Se arkeologins kursplan på https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/ för mer information om doktorandprogrammets struktur, inklusive dess sammansättning och innehåll.

Att vara doktorand vid Institutionen för idé- och samhällstudier
Som doktorand formulerar du din forskningsplan och driver självständigt ditt avhandlingsprojekt framåt i samråd med dina handledare. Dessa tilldelas utifrån projektets vetenskapliga inriktning. Du har fortlöpande handledning och avstämning med såväl handledare som studierektor för forskarutbildningen. Du kommer att vara en del av institutionens forskningsmiljö där du förväntas vara engagerad och bidra genom deltagande i t.ex. seminarier, forskarnätverk, vetenskapliga sammankomster samt konferenser. Du deltar även vid övriga möten och sammankomster på institutionen så som ämnesmöten, arbetsplatsträffar och personaldagar.

Den Arktiska forskarskolan 
Som doktorand kommer du ingå i ett tvärvetenskapligt sammanhang med tillhörighet både till din institution och den Arktiska forskarskolan med inriktning mot hållbar utveckling vid Umeå universitet. Den arktiska forskarskolan är en del av Arktiskt centrums verksamhet där du deltar i bland annat forskarskolans kursverksamhet, seminarier, workshops och internationella samarbeten.   
Arktiskt centrum https://www.umu.se/arktiskt-centrum 
Forskarskolan: https://www.umu.se/arktiskt-centrum/utbildning/arktiska-forskarskolan   

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i arkeologi krävs att den sökande har genomgått minst 30 hp arkeologi på avancerad nivå med ett självständigt arbete om minst 15 hp. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.

Se allmän studieplan i huvudområdet: https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/ 

Bedömningsgrunder
Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsplanens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater. Förmåga att arbeta självständigt, att genomföra uppgifter i tid och övriga personliga egenskaper av relevans för förmågan att tillgodogöra sig utbildningen kommer att bedömas.

Examen ska vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång. 

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandanställningen ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets doktorandavtal: https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/doktorandavtal-2022-10-01/ 

Övrig information
Studierna påbörjas så snart som möjligt under höstterminen 2023. Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav. Doktorander förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas. 

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

 • Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild behörighet.
 • Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner.
 • För huvudområdet relevant kandidat-, magister- eller masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering.
 • Personligt brev där det beskrivs egna motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras (max. 1 sida).
 • Forskningsplan – max 8 sidor, enkelt radavstånd med 12 punkters teckenstorlek (diagram är välkomna) som ska innehålla beskrivning av projektets: 
  - syfte och problemområde 
  - tidigare forskning 
  - genomförande, dvs. metod, material och teori 
  - relevans 
  - tidsplan

Ansökan ska göras senast den 5 oktober 2023 via e-rekryteringssystemet Varbi.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt under höstterminen 2023
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1472-23
Kontakt
 • Philip Buckland, universitetslektor, 090-7865295,philip.buckland@umu.se
 • Jonas Nilsson, prefekt, 090-7869990,jonas.nilsson@umu.se
 • Henrik Åström Elmersjö,Studierektor för forskarutb, 090-7866816,henrik.astrom.elmersjo@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-09-14
Sista ansökningsdag 2023-10-05

Tillbaka till lediga jobb