Umeå universitet, Designhögskolan

Designhögskolan vid Umeå universitet anställer en professor i design för hållbarhet. Ta chansen att forma en av Sveriges mest internationella och innovativa akademiska institutioner. På Designhögskolan blir du en del av en framåtsträvande och öppen miljö där du kan utveckla din egen forskning, företrädelsevis med en stark bas inom i ’forskning genom design’ Vi söker en kandidat som vill utveckla designpraktiker genom ett hållbarhetsperspektiv, i övergången från användarcentrerad till livscentrerad design, samt mot nya materialiteter bortom befintliga former av produktion och konsumtion. En forskningsprofil som kännetecknas av en visionär och experimentell inriktning, kombinerat med ett genuint engagemang för praktik, både inom design och över olika discipliner, är central.

Arbetsuppgifter

Anställningen möjliggör för närvarande forskningstid om 75 procent under fem år. Efter denna första femårsperiod kan balansen mellan forskning, undervisning och andra uppgifter ändras. I anställningen ingår även undervisning i ämnet på grund- och avancerad nivå samt undervisning och handledning på forskarutbildningen. Centralt för anställningen är att initiera forskningsprojekt och ansöka om forskningsmedel samt planera och leda forskningsprojekt i samverkan med intressenter på intuitionen sam övriga intressenter. Professorn förväntas engagera sig i och aktivt delta i utvecklingen av ämnet design, utbildning på alla nivåer och organisatoriska aktiviteter vid Designhögskolan. Övergripande är samverkan och kommunikation, internt samt med omgivande samhälle en viktig del av anställningen. Anställningen omfattar administrativa uppgifter kopplade till arbetsuppgifterna ovan och kan omfatta ledningsuppdrag. Tjänstgöringsort är Umeå.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap. 3 § högskoleförordningen). Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

För anställningen krävs administrativ skicklighet, mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska, både muntligt och skriftligt och utmärkta förmågor inom kommunikation och samarbete.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Vetenskaplig skicklighet viktas högst, därefter pedagogisk skicklighet. Därutöver skall graden av administrativ skicklighet, kommunikations- och samarbetsförmåga, samt annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen beaktas.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle
 • förmåga att initiera, planera och leda forskningsprojekt i samarbete med flera intressenter

För denna anställning kommer en forskningsprofil som kännetecknas av forskning inom design, där praktikbaserad design spelar en central roll tas i beaktande.

Forskningsprofilen har en grund i forskning genom design och syftar till att informera och omdirigera designpraxis med avseende på hållbarhet, inklusive men inte begränsat till, frågor som "mer än mänsklig" snarare än "användarcentrerad" design och Transition design utöver befintliga former av produktionskonsumtion och rådande ekonomiska modeller. Områden för designforskning av särskilt intresse och betydelse för profilen inkluderar (etik och estetik) av nya materialiteter, övergångar, framtida, alternativa ekonomiska och utvecklingsmodeller, posthumanistiska perspektiv och regenerativa och omdirektiva designmetoder. En forskningsprofil som kännetecknas av en visionär och experimentell inriktning, kombinerat med ett genuint engagemang för och omsorg om praktik, både inom design och över olika discipliner, är central. Särskilt meriterande är en doktorsexamen inom ett för anställningen relevant område.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till
  förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen
 • förmåga att bidra till den gemensamma utvecklingen av utbildnings- och
  forskningsmiljöer inom design.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Övriga bedömningsgrunder

Administrativa färdigheter avser förmågan att utveckla, organisera, genomföra, leda och följa upp projekt, aktiviteter och personal, främst inom högre utbildning men också i andra relevanta sammanhang. Meriterande är att du har ett intresse för och förmåga att kommunicera design- och designforskning till en mer allmän publik samt att utveckla nya interaktioner mellan akademin och samhället. Även kommittédeltagande eller bedömning i nationella eller internationella forskningsfinansieringsorgan är meriterande.

Övrigt 

Tjänstgöringsort är Umeå och den som erbjuds anställningen förväntas flytta till Umeå.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

 1. Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter
 2. Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 3. Kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 4. Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.6 i "Umu Application form")
 5. Certifikat eller dokument från utvärderingar från t.ex. prefekt, studierektor, kollegor, externa bedömare och studenter. 
 6. Valfritt: Utvärderingar av egen vetenskaplig forskning från Vetenskapsrådet eller motsvarande under de senaste fem åren. 

 7. CV/Umu Application form. Fyll i ansökningsformuläret (länk). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
 • basinformation samt akademiska och professionella meriter
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 5 sidor)
 • referenser inklusive kontaktuppgifter

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-02-07.

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1399-20
Kontakt
 • Linda Bresäter, tf prefekt, 090-786 88 19
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-12-22
Sista ansökningsdag 2021-02-07

Zurück zu Stellenangeboten