Institutionen för datavetenskap, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet, institutionen för datavetenskap, söker en professor i automatiserad programvaruutveckling. Denna tjänst, som inrättats genom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), åtföljs av betydande resurser för ytterligare rekrytering (se nedan). Sista ansökningsdag är 2020-08-17.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar forskning inom området automatiserad programvaruutveckling, i synnerhet hantering av de tekniska aspekterna av automatiserad mjukvaruutveckling och distribution, särskilt för storskaliga komplexa system och system med korta uppdaterings­cykler. De inkluderar också undervisning och handledning, främst inom programvaru­utveckling och relaterade områden. Dessutom ingår planering och ledning av forskningsprojekt, liksom ansökningar om forskningsmedel. Uppdrag av administrativ art och ledningsuppdrag inom Umeå universitet kan också förekomma, liksom forskningsinformation.

Anställningen erbjuder stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Ett viktigt kriterium för anställning är ett starkt forskningsengagemang, och väletablerade forskningsledare uppmanas att ansöka. Innehavaren kommer att ha en viktig roll med stor i frihet i arbetet med att utveckla området programvaruutveckling vid institutionen, både inom forskning, utbildning på grundnivå och avancerad nivå och forskarutbildning. Innehavaren förväntas också utveckla samarbeten över institutions­gränserna och andra gränser, både inom och utanför universitetet och inom WASP.

Under den första sexårsperioden garanteras andelen forskning utgöra minst 75 % av anställningen. Resterande del, upp till 25 %, kan omfatta kurs- och examinationsansvar inom ämnesområdet på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samt övrigt institutionsarbete /administration. Efter denna period kan fördelningen mellan forskning och undervisning/administration variera över tid.

Med anställningen följer resurser för att finansiera två doktorander (fyra år vardera) och två postdoktorer (två år vardera). Doktoranderna kommer att delta i den attraktiva nationella forskarskolan som drivs av WASP, som i nuläget omfattar cirka 250 doktorander.

Behörighetskrav

Enligt högskoleförordningen 4 kap: Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Hög kunskapsnivå i engelska i såväl tal som skrift är ett krav.

Dokumenterad erfarenhet av undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå och forskarnivå är ett krav, liksom dokumenterad erfarenhet av handledning av examensarbeten och pedagogiskt utvecklingsarbete och ledarskap.

Bedömningsgrunder

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna

Vid urval av sökande till anställningen kommer i första hand vetenskaplig skicklighet att beaktas. Därutöver kommer avseende att fästas vid pedagogisk skicklighet. Vidare kommer administrativ förmåga, förmåga att leda och utveckla personal samt förmåga att samverka med det omgivande samhället att beaktas.

Vetenskaplig skicklighet

Graden av vetenskaplig skicklighet ska dels bedömas utifrån publicerade vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt ledande vetenskapliga konferensproceedings och tidskrifter, dels utifrån den sökandes dokumenterade skicklighet att utveckla och genomföra forskningsprogram. Forskningsinsatsernas aktualitet, kvalitet och originalitet kommer att bedömas, liksom deras relevans för WASP.

Kriterier vid bedömning av vetenskaplig skicklighet är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till och uppdrag inom det nationella och internationella vetenskapssamhället
 • förmåga att självständigt bedriva forskning av hög internationell kvalitet
 • förmåga att planera, etablera och leda forskning och forskningsprojekt
 • förmåga att utveckla nya metoder och att tillämpa dem på nya problem
 • förmåga att samarbeta nationellt och internationellt med andra forskare / forskargrupper
 • förmåga att initiera tvärvetenskapliga samarbeten
 • förmåga att kommunicera forskning till och samverka med det omgivande samhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel

Vetenskaplig skicklighet måste relatera till automatiserad programvaruutveckling, i synnerhet hantering av de tekniska aspekterna av automatiserad mjukvaruutveckling och distribution, särskilt för storskaliga komplexa system och system med korta uppdateringscykler. Detta inkluderar studier av tekniker för att konstruera, förstå, anpassa och modellera både mjukvaruartefakter och processer.

Målet är att delvis eller fullständigt automatisera dessa aktiviteter och därigenom avsevärt öka både programvarukvalitet och produktivitet. Av särskilt intresse är en profil som är systemorienterad och därmed ganska empirisk och experimentellt orienterad.

Pedagogisk skicklighet

Kriterier för bedömning av pedagogisk skicklighet är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen
 • förmåga att förmedla engagemang och intresse för ämnet, och att kommunicera med och motivera studenterna

Pedagogisk skicklighet skall i första hand avse ämnesområdet programvaruutveckling.

Övrig skicklighet

Administrativ skicklighet, liksom förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan skall avse dokumenterad förmåga att organisera forskning, inom ämnesområdet för befattningen, samt förmåga att organisera utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Förmågan till samverkan med omgivande samhälle ska specifikt bedömas utifrån den sökandes erfarenhet av samverkan med näringslivet och med forskare från andra vetenskapsområden.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska.

Instruktioner för vad ansökan ska innehålla, liksom instruktioner för hur vetenskaplig och pedagogisk verksamhet ska beskrivas finns i våra anvisningar till sökande av läraranställning (pdf) 

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Välkommen med din ansökan senast 2020-08-17!

Mer information

För mer information om anställningen, kontakta prefekt Erik Elmroth, erik.elmroth@umu.se.

Institutionen för datavetenskap (länk) är en dynamisk institution med mer än 120 anställda från cirka 20 olika länder. Vi bedriver forskning inom ett brett spektrum av områden inom ämnet datavetenskap. Vi erbjuder också ett brett urval av kurser och utbildningsprogram på kandidat-, magister- och forskarnivå. Institutionens forskning är internationellt väletablerad; den motiveras både av grundläggande frågor och behov inom olika tillämpningsområden, och omfattar både grundforskning, metodutveckling och programvaruutveckling.

Professurens inriktning är väl anpassad till den nuvarande forskningen om autonoma distribuerade system, som främst handlar om den autonoma driften av programvara, till exempel i det (virtuella) infrastrukturlagret. En forskargrupp om automatiserad programvaruutveckling kommer att kunna dra nytta av forskning inom flera andra grupper vid Umeå universitet, i synnerhet grupper inom AI, optimering och högpresterande datoranvändning.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är en kraftfull satsning på strategiskt motiverad grundforskning inom autonoma system och programvaruutveckling. WASP har en finansiering omfattande 5.5 miljarder SEK fördelat på 14 år, i första hand från Knut & Alice Wallenbergs stiftelse, men också från industri och de fem partneruniversiteten.

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-484-20
Kontakt
 • Erik Elmroth, prefekt, erik.elmroth@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-04-24
Sista ansökningsdag 2020-08-17

Zurück zu Stellenangeboten