Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för klinisk vetenskap utlyser i samarbete med Institutionen för klinisk vetenskap utlyser i samarbete med Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier en doktorandanställning för forskarstudier inom området könsbekräftande logopedisk behandling av personer med könsdysfori. Genusforskarskolan har sedan 2001 medfinansierat doktorander vid alla Umeå universitets fakulteter. En doktorand kopplad till genusforskarskolan får ta del av en unik och dynamisk forskarutbildningsmiljö, i vilken ca 30 aktiva doktorander för närvarande deltar.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Doktorandanställningen ansluter till en forskningsansats inom logopedisk könsbekräftande behandling av personer som på grund av könsinkongruens upplever köns- och röstdysfori. Projektet kommer att undersöka aspekter som målbilden för tal- och röstbehandling ur mottagarens och omgivningens perspektiv, samt utveckla metoder och strategier för att få personerna att nå behandlingsmålen. Inom projektet kommer vi också att skapa verktyg för kommunikation kring behandlingsmålen mellan logoped och mottagaren av behandlingen. Forskarutbildningen genomförs i samarbete med Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier, och innefattar kurser på forskarnivå inom genusvetenskap så väl som medicinska fakultetens forskarutbildningskurser.  

Behörighetskrav och bedömningskriterier för doktorander

Logopedexamen omfattande motsvarande 240 hp i logopedi samt goda språkkunskaper i svenska och engelska krävs.  Bedömningen av sökande grundar sig på framlagda meriter och förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen inom projektets inriktning. För att kunna tillträda anställningen krävs också erfarenhet av kliniskt arbete med tal- och röstbehandling av personer med könsdysfori, samt tillhörande teoretiska kunskaper. Förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen bedöms utifrån den sökandes beskrivning av professionella erfarenheter och egna reflektioner kring området för projektet.

Villkor

Tillträde till anställningen förutsätter att den sökande antas till forskarutbildning med inriktning mot logopedi vid medicinska fakulteten. För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning i relation till forskarutbildningsområdet, samt nödvändiga skriftliga och muntliga språkkunskaper i engelska. Bedömning av skriftliga och muntliga språkkunskaper i engelska genomförs genom ett antagningsseminarium där den tilltänka doktoranden presenterar sin forskningsplan. Dokumenterad erfarenhet av logopedisk bedömning och behandling av personer med könsdysfori samt dokumenterade teoretiska kunskaper inom området krävs också för denna anställning. 

Övriga upplysningar

En forskarutbildning omfattar fyra års heltidsstudier (240 hp) och kan i viss mån kombineras med undervisning inom grundutbildning. Tjänsten är placerad vid Institutionen för klinisk vetenskap och ämnet logopedi, och har placeringsort Umeå. Den sökande förväntas aktivt bidra till den vetenskapliga miljön inom ämnet logopedi, samt delta i genusforskarskolans utbildningsmoment.

För mer information om Genusforskarskolan, se https://www.umu.se/umea-centrum-for-genusstudier/utbildning-pa-forskarniva/genusforskarskolan/

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering varför du söker, samt din kontaktinformation
  • En beskrivning av den tänkta forskningsaktiviteten inom det forskningsprojekt som beskrivits ovan (2-3 A4)
  • En meritförteckning (CV)
  • I förekommande fall, kopior av magister- och/eller masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer.
  • Betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser.
  • I förekommande fall, dokumentation som styrker din lämplighet att antas till forskarutbildning i logopedi med inriktning mot köns- och röst-dysfori.
  • Kontaktinformation för 2-3 tillfrågade kontaktpersoner. En av dessa bör vara handledare på uppsats på avancerad nivå eller en annan person som kan uttala sig om din förmåga att tillgodogöra dig en forskarutbildning.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2019-03-04. Tillträde 2019-09-01. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Anställningsform Unbefristete Anstellung
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-197-19
Kontakt
  • Fredrik Karlsson, 090-7851470
Publicerat 2019-02-11
Sista ansökningsdag 2019-03-04

Zurück zu Stellenangeboten