Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Centrum för skolledarutveckling söker en doktorand i Pedagogik mot utbildningsledarskap

Centrum för skolledarutveckling ingår i Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet och är en tvärvetenskaplig och självständig enhet med cirka 20 anställda som bedriver forskning om utbildningsledarskap, organisation och skolutveckling. Vi har uppdragsutbildning och riktade insatser för förskolechefer, rektorer, skolchefer och politiker inom utbildningssektorn. Se, http://www.pol.umu.se/cpd

Utbildningsledarskap handlar om att beskriva, analysera, förklara och förstå hur chefer och ledare utformar, leder och styr strukturer, kulturer, funktioner och processer inom organisationer vars uppdrag utgörs av individers lärande och socialisation till samhällsmedborgare. I det sammanhanget fokuserar vi på hur chefers och ledares bedömningar och prioriteringar baserade på samhälleliga, politiska och ideologiska förutsättningar och strävanden påverkar och styr detta ledarskap.

Som doktorand ingår du i en forskargrupp med seniora forskare med målet att bygga upp longitudinell kunskap om skolledares funktion och ledarskap i relation till organisationens måluppfyllelse samt skolledares hälsa och arbetsvillkor. Se, http://bit.ly/2ovkMK0

 

Kvalifikationer 

För att vara behörig för anställning som doktorand krävs grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå, eller b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller c) på något sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 39).

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i Pedagogik krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom Pedagogik om minst 90 högskolepoäng samt a) har avlagt examen på avancerad nivå i Pedagogik, eller b) har 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom Pedagogik, eller c) annan motsvarande utbildning av relevans, med motsvarande omfattning och fördjupning. Kraven anses uppfyllda av den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Det är meriterande med tidigare erfarenhet och intresse för frågor som rör ledarskap och organisation.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Forskarskolans aktiviteter påbörjas 3 september 2018. Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Den anställde kommer att vara placerad vid Centrum för skolledarutveckling där projektet är placerat och doktoranden får sin handledning. Utbildningen sker i nära samverkan med Pedagogiska institutionen där doktoranden får sin ämnesspecifika utbildning. Se den allmänna studieplanen, http://bit.ly/2GGa5Mi

Obs! Ny studieplan är under process för beslut och kommer att gälla fr.o.m. 13 mars 2018, se http://bit.ly/2sMvOA2

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Den sökande ska lämna in en skriftlig ansökan som underlag för bedömning. Med ansökan skall bifogas en CV med styrkta uppgifter om tidigare studier, kopia på uppsatser som sökanden önskar åberopa, en forskningsplan eller motivering kopplad till den utlysta forskningsuppgiften och två namngivna referenspersoner (t.ex. tidigare handledare).

Ansökan görs via e-rekryteringssystemet MyNetwork senast 2018-04-03

Övrig information

Information om Centrum för Skolledarutveckling och den specifika doktorandanställningen lämnas av föreståndare Helene Ärlestig, 090-786 62 23, helene.arlestig@umu.se. Upplysningar om forskarutbildningen i Pedagogik lämnas av studierektor för forskarutbildningen, Ulrika Haake, 090-786 96 21, ulrika.haake@umu.se.  

Tillträde 15 augusti 2018 eller enligt överenskommelseAnställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-333-18
Kontakt
  • Helene Ärlestig, föreståndare, 090-786 62 23
  • Ulrika Haake, studierektor för forskarutbildning, 090-786 96 21
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-02-25
Sista ansökningsdag 2018-04-03

Zurück zu Stellenangeboten