Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitets Samhällsvetenskapliga fakultet har drygt 110 anställda som är verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionens verksamhet har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom ämnesområdena pedagogiskt arbete och beteendevetenskapliga mätningar. För ytterligare information om institutionens verksamhet och forskningsprofiler se här.

Doktorandanställningens inriktning
Ungas och unga vuxnas övergång­ar inom utbildningssystemet och till arbets- och vuxenlivet har blivit mindre linjära och allt mer utdragna förlopp, samtidigt som deras framtidsval fått allt större betydelse. Ung­do­mar förväntas redan tidigt fatta viktiga be­slut om val av skola och utbildning, i förlängningen yrkesinrikt­ning, och riskerna förknippade med ofull­ständiga studier och oöverlagda val är större än tidigare. Forskningen om karriärlärande, karriärvägledning och ungas över­gångar analyserar vägar och val såväl ur individ- som sam­hälls­­per­spektiv, och inbegriper exempelvis institutionellt stöd i form av studie- och yrkesvägledning och undervisning. Studier av styrning, organisation och policy som rör övergångar och val ingår också i forskningsområdet.

Doktoranderna anställs inom ramen för forskarskolan Finna vägar i en tid av stora framtidsutmaningar (förkortat FinnFram) som finansieras av Vetenskapsrådet och leds från Umeå universitet. Inom FinnFram kommer totalt nio doktorander anställas fördelade på Umeå universitet, Stockholms universitet, Malmö universitet och Göteborgs universitet. Denna utlysning gäller specifikt doktorandanställning vid Umeå universitet och tjänstgöringsort är Umeå. Sökande som är intresserad av anställning vid Stockholms, Malmös och Göteborgs universitet vänder sig till dessa lärosäten för information om ansökningsförfarande. För mer information om forskarskolan – se här.

Doktorander som antas till Umeå universitet ansluts även till forskningsprofilen Utbildningspolicy och ungas övergångar – se institutionens forskningsprofiler. Denna doktorandanställning utlyses i samarbete med Lärarhögskolan och ingår i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området, se den allmänna studieplanen här.

Kvalifikationer 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har lärarexamen, två års pedagogisk yrkeserfarenhet samt att den sökande har skrivit en vetenskaplig uppsats/ett examensarbete om minst 15 hp. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.

Urval bland sökande görs med hänsyn till; förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, tidigare studieresultat samt kvaliteten på inskickad avhandlingsplan/-skiss, i förekommande fall relation till institutionens forskningsprofil Utbildningspolicy och ungas övergångar.

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i vissa fall arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år.

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna är tänkt att påbörjas januari/februari 2022. Arbetsplats är Umeå universitet. Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av forskningsprofilen Utbildningspolicy och ungas övergångar.

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen tillämpad utbildningsvetenskap, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

 1. CV/Meritförteckning.
 2. Ett personligt brev om 1-2 A4-sidor som beskriver hur egna meriter och erfarenheter är relevanta samt en redogörelse för det egna forskningsintresset i relation till den aktuella anställningens inriktning
 3. En forskningsskiss om 2-4 A4-sidor som beskriver forskningsfråga/-or, kort bakgrund till valet av fördjupningsområde samt förslag till uppläggning av studien.
 4. En kopia med uppgifter om slutförda akademiska kurser med betyg (kursutdrag) samt kopia på examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet.
 5. Kopior på uppsats/examensarbete(n) som visar din förmåga till vetenskapligt arbete.
 6. Kontaktuppgifter till minst 2 referenspersoner

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas. Ansökan görs via e-rekryteringssystem Varbi.

Övrig information
Mer information om Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap lämnas av prefekt Ewa Rolfsman, 090-786 7606, ewa.rolfsman@umu.se.

Närmare upplysningar om forskarskolan FinnFram lämnas av docent Per-Åke Rosvall telefon 090-786 5600, per-ake.rosvall@umu.se; om forskarutbildningen i pedagogiskt arbete lämnas av professor Maria Rönnlund, telefon 090-786 5861, maria.ronnlund@umu.se eller professor Linda Rönnberg, telefon 090-786 6513, linda.ronnberg@umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Januari 2022
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1193-21
Kontakt
 • Ewa Rolfsman, 090-7867606
 • Per-Åke Rosvall, 090-786 5600
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-08-25
Sista ansökningsdag 2021-10-22

返回职位空缺页面