Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper söker en doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och bedriver en bred utbildnings- och forskningsverksamhet inom ämnesområden som etnologi, journalistik, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap samt museologi. Institutionen har omkring 60 anställda och kombinationen av ämnesområden gör den till en kreativ miljö för vetenskapliga möten och samverkan mellan kultur, konst, medier och litteratur. För mer information, se https://www.umu.se/institutionen-for-kultur-och-medievetenskaper/

Medie- och kommunikationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om medierad kommunikation i alla dess former i traditionella, såväl som digitala och sociala medier. Våra kommunikationsformer är idag stadda i snabb förändring, mycket tack vare ett radikalt förändrat medielandskap och en pågående digitalisering av samhälle och kultur. Det innebär också förändrade perspektiv på mediernas historia. Vid institutionen arbetar ett 20-tal forskare, lärare och doktorander inom medie- och kommunikationsvetenskap med olika typer av forskningsprojekt inom områden som mediehistoria, digitala medier, miljö- och vetenskapskommunikation och strategisk kommunikation. Forskningen är omfattande och varierad och rymmer många olika teoretiska perspektiv och empiriska områden. Kännetecknande är att utgångspunkten tas i ett brett mediebegrepp snarare än att fokusera på ett särskilt medium, format eller plattform.

Doktorandanställningen är kopplad till forskningsprojektet ”Välfärdsstaten analyserad. Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945-1989", finansierat av Vetenskapsrådet (2019-2023) och förlagt till Institutionen för kultur- och medievetenskaper i samarbete med Humlab vid Umeå universitet. Den doktorand som antas kommer att ingå i projektets tvärvetenskapliga forskargrupp. För mer information, se https://www.westac.se/. Det planerade avhandlingsprojektet ska relatera till forskningsprojektets övergripande fokus på digital mediehistoria, digitala metoder och storskalig textanalys av digitaliserade textsamlingar från politikens, nyhetsmediernas och kulturens sfärer under svensk efterkrigstid 1945 till 1989. Avhandlingsprojektet ska dock formuleras fritt.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  

Särskild behörighet
För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i Medie- och kommunikationsvetenskap krävs att den sökande har minst 30 högskolepoäng i Medie- och kommunikationsvetenskap på avancerad nivå – eller motsvarande i ämnen och inriktningar med relevans för anställningen. För att tillgodogöra sig utbildningen krävs mycket goda kunskaper i engelska.

Se allmän studieplan i huvudområdet https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/humanistik-fakultet/allmanna-studieplaner/svenska/212277_allman-studieplan-mkv-2018.pdf

Bedömningsgrunder
Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsskissens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.

Examen ska vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång.

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets doktorandavtal, se https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/lon-och-ersattning/doktorandavtal-an-2.2.7-602-19.pdf

Övrig information
Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i en forskarskola, se https://www.umu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/humanistiska-fakultetens-forskarskola/mer-om-humanistiska-fakultetens-forskarskola/ som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 31 augusti 2020. Arbetsplats är Umeå universitet. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:
• Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet
• Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner
• För huvudområdet relevant kandidat-, magister- och masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering
• Forskningsplan – denna får inte överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg – som innehåller: beskrivning av syfte och problemområde, tidigare forskning, genomförande, dvs. metod, material och teori, relevans, tidsplan
• Ett brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras.

Ansökan ska göras senast 28 februari 2020 via e-rekryteringssystemet.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-31
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1922-19
Kontakt
  • Professor, Pelle Snickars, 073-047 35 18, pelle.snickars@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-02-07
Sista ansökningsdag 2020-02-28

返回职位空缺页面